Regulamin , Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie Bestpost.pl oraz Polityka Prywatności serwisu bestpost.pl

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez .....................................................  w ramach serwisu internetowego bestpost.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).e-mail: biuro@bestpost.pl, właściciela serwisu internetowego www.bestpost.pl.

2. W regulaminie zostały użyte następujące definicje:

 • a) Usługodawca – właściciel serwisu Bestpost.pl.
 • b) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 • c) Serwis – strona internetowa www.bestpost.pl wraz z całą funkcjonalnością.
 • d) Konto – po dokonaniu rejestracji, udostępnione na serwerze miejsce gdzie Klient wprowadza i administruje swoimi danymi.
 • e) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu, umożliwiająca Klientowi zawarcie Umowy Przewozu z Przewoźnikiem w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
 • f) Umowa Przewozu – umowa zawierana między Klientem, a Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu.
 • g) Przewoźnik – firma kurierska świadcząca usługi na rzecz Klienta we własnym imieniu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie Umowy Przewozu.
 • h) Przesyłka – paczka, paleta lub list wysłane w ramach Zamówienia.
 • i) Zamówienie – składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zlecenie wykonania usługi przewozu rzeczy przez Przewoźnika.
 • j) Dokumenty przewozowe – etykieta, list przewozowy, dokument wydania paczek, który jest niezbędny do realizacji Umowy Przewozu, potwierdzający jej zawarcie między Klientem a Przewoźnikiem.
 • k) Konto Prepaid – wyrażone w PLN, zasilone przez Klienta w celu płatności za Usługi. Dostępne środki określa wartość salda.
 • l) Cennik – aktualne ceny Usług udostępnione w Serwisie w zakładce Cennik
 • m) Regulamin Przewoźnika – właściwy dla poszczególnych Przewoźników regulamin dostępny pod adresem:

3. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu oraz wygenerowanie Zamówienia, oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika, który będzie wykonywał zleconą Umowę.

4. Klient, zakładając Konto oraz korzystając z Usług, zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług na odległość.

§2 Zamówienia

1. Zamówienie składa się przez prawidłowe wypełnienie formularza w Serwisie. Proces składania Zamówienia musi być zakończony płatnością. Płatności można dokonać wpłacając pieniądze przez bramkę płatniczą PayByNet lub PayU, dokonując wpłaty na konto przelewem tradycyjnym lub wykorzystując do tego środki z Konta Prepaid.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, natomiast terminy ich realizacji określa odpowiedni Regulamin Przewoźnika.

3. Klient zobowiązuje się posługiwać wyłącznie Dokumentami przewozowymi wygenerowanymi w Serwisie w trakcie procesu składania Zamówienia. W przypadku braku wydrukowanych dokumentów przewozowych przesyłki mogą zostać dostarczone do siedziby Usługodawcy

4. Jeżeli Klient nie jest nadawcą paczki to jest zobowiązany przekazać nadawcy Dokumenty przewozowe. Wyjątek stanowi zaznaczenie opcji „Nie mam możliwości wydrukowania dokumentu przewozowego”. Nadawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych na ręczny list przewozowy.

5. Wszystkie dane wpisane podczas składania Zamówienia muszą być rzetelne i zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to szczególnie wymiarów, wagi, zawartości oraz sposobu zapakowania Przesyłki. W przypadku podania nieprawidłowych danych Przewoźnik może odmówić odbioru Przesyłki oraz mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem. W przypadku znacznych niezgodności danych z formularza z rzeczywistymi danymi Klienta może zostać naliczona dodatkowa opłata, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.

6. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad oraz warunków świadczenia usług poszczególnych Przewoźników dostępnych na ich stronach internetowych. Jeżeli Przesyłka będzie zawierała materiały wyłączone z przewozu, niebezpiecznie lub jeżeli przez swoje właściwości Przesyłka uszkodzi w trakcie trwania usługi inne przesyłki, mienie lub wyrządzi inne szkody, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia zobowiązania.

7. Opłacone Zamówienie można modyfikować jedynie przez jego anulowanie i wprowadzenie ponownie. Jeżeli dla anulowanego zlecenia została podjęta próba odbioru, zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Jeżeli Regulamin Przewoźnika, który został wybrany przy składaniu Zamówienia, przewiduje opłatę za anulowanie Zamówienia, zostanie ona naliczona Klientowi zgodnie z Cennikiem.

8. Zapłata za anulowane Zamówienie, z uwzględnieniem sytuacji opisanych w punkcie wyżej, może zostać zwrócona Klientowi po weryfikacji administratora. Prośbę o zwrot środków należy zgłaszać mailowo na adres biuro@bestpost.pl. Środki zostaną zwrócone na Konto Prepaid ciągu 7 dni.

§3 Usługi świadczone przez Bestpost.pl

1. Serwis działa jako pośrednik między Klientem a Przewoźnikiem. Umożliwia Klientom odpłatne zamawianie usług przewozowych drogą elektroniczną.

2. Zadaniem Serwisu jest zebranie i przekazanie Zamówienia do Przewoźnika. Klient zawiera Umowę Przewozu bezpośrednio z Przewoźnikiem.

3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi założyć Konto w Serwisie.

4. Serwis w miarę rozwoju będzie poszerzał zakres swoich Usług o usługi udostępnione przez współpracujących z nim Przewoźników.

5. Serwis udostępnia metodę płatności za pośrednictwem bezpiecznej platformy:

a) PayBYNet. Na stronie internetowej www.paybynet.pl dostępny jest regulamin określający mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji.
b) PayU. Na stronie internetowej www.payu.pl dostępny jest regulamin określający mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji.

6. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) w terminie 10 dni roboczych dla firmy Patron Service i InPost oraz 10 dni roboczych dla firm FedEx, DPD, DHL, UPS, TNT , Poczta Polska oraz PEKAES  od doręczenia przesyłki na podany przez Klienta numer konta bankowego, wprowadzony do Serwisu podczas składania Zamówienia z zastrzeżeniem pkt 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany przez Klienta numer konta. Pobrania są zwracane przez Usługodawcę dla Usług realizowanych przez InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT oraz PEKAES.

7. Usługodawca zwraca pieniądze z usługi „za pobraniem” (COD) realizowanej przez firmy InPost, FedEx, DPD, Patron Service, DHL, UPS, TNT oraz PEKAES tylko po otrzymaniu ich od Przewoźnika. To Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za terminowość zwrotu pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

§4 Ceny i płatności

1. Realizacja Umowy Przewozu zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest odpłatna.

2. Klienta obowiązują ceny, które są widoczne w zakładce CENNIK po zalogowaniu do jego Konta.

3. Płatności dokonywane są w procesie składania Zamówienia. Rozróżniamy trzy metody płatności:

 • a) Płatność przez bramkę płatniczą PayByNet lub PayU - Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili, gdy Serwis otrzyma informację o płatności z serwisu PayByNet lub PayU.
 • b) Płatność przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy – Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania środków.
 • c) Płatność z Konta Prepaid – Zamówienie zostaje przekazane do realizacji natychmiast.

4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. Usługodawca nie wysyła faktur w formie papierowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i usuwania usług oraz do zmiany Cennika.

6. Klient może zażądać zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Środki zostają przelane na wskazany rachunek bankowy. Żądanie zwrotu środków z Konta Prepaid musi być w formie pisemnej, wysłane na adres biuro@bestpost.pl. Jeżeli Usługodawca nie jest osobą fizyczną, zwrot środków nastąpi po przysłaniu pisemnego oświadczenia o otrzymaniu korekty faktury. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 30 dni roboczych od spełnienia powyższych warunków.

7. Usługodawca może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za Usługę, jeżeli:

 • a) Klient podczas składania Zamówienia poda nieprawdziwe dane dotyczące Przesyłki.
 • b) Klient wprowadzi niewystarczające lub nieprawidłowe dane adresowe podczas składania Zamówienia.
 • c) Przesyłka ze względu na swoje właściwości uszkodzi inne przesyłki przyjęte do transportu przez Przewoźnika.
 • d) Klient bez porozumienia z Usługodawcą wyda Przewoźnikowi dyspozycję mającą wpływ na koszty Usługi.

Wysokość opłat dodatkowych określa CENNIK. Jeżeli w Cenniku nie ma wyszczególnionej opłaty dodatkowej za opisane wyżej zdarzenia, zastosowanie ma cennik umieszczony na stronach internetowych Przewoźników. W szczególnych przypadkach, wartość opłaty dodatkowej będzie ustalana na podstawie wystawionej Usługodawcy faktury przez Przewoźnika, zawierającej przedmiotową opłatę.

8. Jeżeli dojdzie do obciążenia Klienta dodatkowa dopłatą, Usługodawca obciąża saldo na Koncie Prepaid Klienta. Jeżeli w wyniku obciążenia powstanie ujemne saldo, Klient ma obowiązek uregulować brakującą kwotę niezwłocznie po otrzymaniu upomnienia od Usługodawcy.

9. Usługodawca ma prawo do wstrzymania zwrotu środków z pobrań (COD) oraz prawo zastawu na Przesyłkach, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nieuregulowanych przez Klienta płatności.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do potrącenia powstałego zobowiązania w wyniku opłaty dodatkowej, z pieniędzy z usługi „za pobraniem” (COD).

11. Termin zwrotu wstrzymanych pobrań jest liczony od dnia uregulowania ujemnego salda.

§5 Odpowiedzialność

1. Usługodawca w ramach wykonywania Usługi zobowiązuje się do przekazania Zamówienia do Przewoźnika, jednak nie jest to jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

2. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem a Przewoźnikiem. Przewoźnik jest odpowiedzialny za uszkodzenie, utratę, opóźnienie, zwrot oraz ubytek Przesyłki.

3. Usługodawca nie ma wpływu na terminowość Usług oraz ich jakość.

4. Roszczenia Klienta związane z uszkodzeniem, utratą, opóźnieniem, zwrotem oraz ubytkiem Przesyłki należy kierować do Przewoźnika. Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenie, utratę, opóźnienie, zwrot oraz ubytek Przesyłki.

5. Klient nie będzie miał roszczeń w stosunku do Usługodawcy z powodu opóźnień w przekazywaniu pieniędzy przez Przewoźnika lub operatora płatności. Zapis szczególnie dotyczy zwrotu pieniędzy z pobrań (COD) oraz zwrotu odszkodowania w przypadku uznanej przez Przewoźnika reklamacji.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu PayByNet i PayU. Klient jest zobowiązany pokryć pełne koszty zamawianych Usług.

7. Klient jest zobowiązany sprawdzić dane zaimportowane z zewnętrznych systemów wspierających sprzedaż. W szczególności dane z serwisów aukcyjnych i sklepów internetowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne importowanie danych.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres reklamacje@bestpost.pl

2. Reklamacja dotycząca funkcjonowania Serwisu będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

3. Reklamacje dotyczące niewłaściwie wykonanej usługi lub jej kosztów należy zgłaszać przez na adres reklamcje@bestpost.pl

4. Reklamacje dotyczące ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki należy składać bezpośrednio do Przewoźnika.

a) Dokumenty potrzebne do złożenia reklamacji w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zaginięcia Przesyłki:

 • - Pismo reklamacyjne – opis sytuacji wraz z kwotą roszczenia oraz z danymi osoby składającej reklamację, numerem konta bankowego do wypłaty odszkodowania i wykazem załączonych dokumentów.
 • - Dokument potwierdzający kwotę roszczenia tj. faktura, paragon, potwierdzenie z serwisu aukcyjnego, dokument potwierdzający koszty wytworzenia lub dokument potwierdzający koszt naprawy, o ile została wykonana naprawa.
 • - Kopię protokołu szkody spisanego w obecności Przewoźnika.
 • - Kopię Dokumentów przewozowych.
 • b) Reklamację może złożyć nadawca lub odbiorca Przesyłki.

5. Podmiotem rozpatrującym Reklamację jest Przewoźnik. W imieniu osoby reklamującej Usługodawca przekazuje reklamację do Przewoźnika. Usługodawca nie ma wpływu na rezultat złożonej reklamacji.

6. Terminy zgłaszania reklamacji oraz terminy i zasady ich rozpatrywania ustalone są w Regulaminie Przewoźnika. Dokumenty reklamacyjne powinny być przesłane do Usługodawcy min. 5 dni roboczych przed datą zapadalności terminu złożenia reklamacji u Przewoźnika.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Przewoźnik wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki, a Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nieterminowej dostawy Przesyłki, Usługodawca wypłaca reklamującemu wartość opłaty za Usługę, w przypadku całkowitego uznania roszczenia przez Przewoźnika. Jeżeli roszczenie zostanie uznane w części to Usługodawca wypłaci reklamującemu właściwą część żądanej kwoty.

§7 Utylizacja

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania likwidacji Przesyłki, poprzez jej sprzedaż, nieodpłatne przekazanie lub zniszczenie w sytuacjach określonych w art. 58 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

2. Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić Klienta o planowanym przystąpieniu do likwidacji Przesyłki, wyznaczając Klientowi 14-dniowy termin przekazania dyspozycji na temat wskazanej Przesyłki, licząc od daty dostarczenia zawiadomienia.

3. W sytuacji, gdy Klient nie przekaże dyspozycji w tym terminie, Usługodawca przystąpi do likwidacji Przesyłki. Środki uzyskane z likwidacji zostaną wypłacone osobie uprawnionej po potrąceniu należności Usługodawcy, w tym kosztów likwidacji.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia złożenia Zamówienia.

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać na adres biuro@bestpost.pl stosowne oświadczenie.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca dokona zwrotu płatności w terminie 3 dni roboczych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane wprost w niniejszym regulaminie reguluje Kodeks Cywilny oraz Ustawa Prawo Przewozowe.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail lub zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu.

3. Zmiany w regulaminie nie mają zastosowania do Usług, które są w trakcie realizacji.

4. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe warunki regulaminu, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie regulaminu, jest zobowiązany do przysłania stosownego oświadczenia drogą elektroniczną lub pisemną. Złożenie Zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zmian w regulaminie.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku wynikłych sporów, strony sporu zobowiązują się do próby jego załatwienia polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy sąd.

 

Polityka Prywatności serwisu bestpost.pl

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest
...........................................................    e-mail biuro@bestpost.pl

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

3. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia konta klienta oraz świadczenia Usług brokera kurierskiego jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
 • b) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia na Twoją rzecz Usług.

8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 • 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 • 3. do usunięcia danych - Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
 • 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 6. do przenoszenia danych - Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy skorzystasz z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

Jako Administrator Danych Osobowych zastrzegamy możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Twoje żądanie będzie miało skomplikowany charakter lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Skorzystanie z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przed Administratora jest wolne od opłat. Jednakże zgodnie z postanowieniami RODO Administrator Danych Osobowych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

 • a) żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • b) żądania ewidentnie nieuzasadnionego;
 • c) żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter;

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie ponieść muszę jako Administrator Danych Osobowych.

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • numer NIP;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego
 • numer rachunku bankowego;

§4 PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • b) W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

§5 LOGI SERWERA

1. Logi serwera - Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a) czas nadejścia zapytania,
 • b) czas wysłania odpowiedzi,
 • c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • f) informacje o przeglądarce użytkownika,
 • g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 

Twój koszyk jest pusty.

Zobacz koszyk
rodzaj
długość
szerokość
wysokość
waga
śledzenie przesyłki
 
 
 
×
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.