Regulamin

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SWS ALLNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żelechowie, ulica Rynek 15  w ramach serwisu internetowego bestpost.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§ 1 Definicje

 

1.

Dostawa- oznacza dostarczenie przesyłki określonej w zamówieniu, wskazanemu przez Użytkownika adresatowi, dokonane przez Usługodawcę za pośrednictwem Dostawcy.

 

2.

Dostawca– oznacza firmę kurierską, za pośrednictwem której Usługodawca realizuje Dostawy przesyłek.

 

3.

Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 

4.

Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5.

Konto Użytkownika- oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 

6.

Login- oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.

 

7.

Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

8.

Regulamin– oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 

9.

Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 

10.

Strona Internetowa Serwisu- oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie bestpost.pl.

 

11.

Usługodawca- oznacza SWS ALLNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 08-430 Żelechów Rynek 15, NIP: 826-218-91-78, REGON: 146430049, KRS0000438554.

 

12.

Użytkownik– oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

2.

Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

3.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 

4.

Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

5.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

 

 

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1.

Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 

2.

Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

3.

Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

4.

W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.

 

6.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

7.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

8.

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

9

§ 4 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 

2.

W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 

3.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 

a)

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

 

b)

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 

c)

Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 

d)

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 

4.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 

a)

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu a oraz Regulaminu Dostawcy. Regulaminy Dostawców są dostępne na stronach : www.k-ex.pl ; www.ups.com ; www.dhl.com.pl ; www.siodemka.com ; www.dpd.com.pl; www.fedex.com; www.pocztex.pl; www.pekaes.pl; www.gls-group.eu; www.raben-group.com , poczta-polska.pl, inpost.pl, patronservice.pl.

 

b)

upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

 

5.

W trakcie Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

 

a)

zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

 

b)

Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

 

6.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

 

7.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 

8.

Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

 

9.

Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi

 

1.

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:

 

a)

BestPOST;

 

b)

Doładuj konto.

 

3.

Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

 

a)

Prowadzenie Konta Użytkownika;

 

b)

Newsletter;

 

4.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

5.

W ramach usługi BestPOST  Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może zlecić Usługodawcy realizację Dostawy określonej przez Użytkownika przesyłki, pod wskazany przez Użytkownika adres. Procedurę składania przez Użytkownika zamówienia na usługę BestPOST określa §6.

 

6.

Usługa Doładuj konto, która świadczona jest jednorazowo dla Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, polega na umożliwieniu Użytkownikowi zasilenia Konta Użytkownika określoną przez Użytkownika kwotą wyrażoną PLN.

 

7.

Rezygnacja z usługi Doładuj konto jest możliwa w każdej chwili i polega na wypłacie zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych, zgodnie z postanowieniami §7.

 

8.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 

9.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Serwisu Internetowego.

 

10.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego usługi subskrypcji Newsletter następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 

a)

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

 

b)

Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

 

c)

Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 

d)

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

 

11.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 

a)

przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

 

b)

złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

 

c)

upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym usługi subskrypcji Newsletter i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji handlowych i marketingowych.

 

12.

Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności:

 

a)

informację o nadawcy;

 

b)

wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

 

c)

informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 

13.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi .

 

14.

Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

 

15.

Użytkownik, który dokonał rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.

 

16.

Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień usługi BestPOST

 

1.

Użytkownik może składać zamówienia na usługę BestPOST w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 

2.

W celu skorzystania z usługi BestPOST Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w formularzu określa:

 

a)

dane nadawcy, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

 

b)

dane adresata, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

 

c)

cechy przesyłki (rozmiar, waga, wartość, zawartość)

 

d)

datę nadania oraz dostarczenia przesyłki;

 

e)

z jakich elementów dodatkowych usługi, określonych w §6 ust. 4 chce skorzystać;

 

3.

W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w formularzu cechy przesyłki będą różniły się od rzeczywistych i będzie miało to wpływ na cenę Dostawy, Usługodawca obciąży Użytkownika różnicą w cenie Dostawy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu, obowiązującym w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 

4.

Złożenie zlecenia przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika-firmy K-EX Spółka z o.o., firmy UPS Polska Spółka z o.o.  lub innych Przewoźników określonych przez Operatora.

 

5.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze usługę BestPOST  wraz z elementem dodatkowym "przesyłka za pobraniem" kwota pobrania zostanie przekazana Użytkownikowi przelewem bankowym na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego. Termin przekazania kwoty pobrania zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia na usługę BestPOST.

 

6.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika, stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy świadczenia usługi BestPOST będącej przedmiotem zamówienia.

 

7.

Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.

 

8.

Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

 

9.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za usługi odpłatne:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę środków finansowych na wskazany rachunek bankowy)

 

b)

przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy po wykonaniu usługi BestPOST i otrzymaniu na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia od Usługodawcy potwierdzenia dostarczenia przesyłki do adresata (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia w Serwisie Internetowym);

 

c)

przy pomocy środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika w ramach skorzystania z usługi Doładuj konto (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie, jeśli kwota znajdująca się na Koncie Użytkownika będzie wystarczająca do zrealizowania zamówienia).

 

10.

Usługodawca może zaproponować wybranym Użytkownikom okresowe rozliczenie za usługę BestPOST. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast Użytkownik dokonuje płatności za usługę BestPOST na podstawie faktury VAT otrzymanej od Usługodawcy na koniec okresu rozliczeniowego. Usługodawca prześle, drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji, fakturę VAT zawierającą zestawienie transakcji z danego, uzgodnionego pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, okresu rozliczeniowego.

 

11.

Po przyjęciu przez Usługodawcę zamówienia Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w formie elektronicznej list przewozowy. Użytkownik powinien wydrukować list przewozowy i dołączyć go do nadawanej przesyłki. Następnie Usługodawca zamawia Dostawcę na adres podany przez Użytkownika w zamówieniu, w celu zrealizowania Dostawy przesyłki będącej przedmiotem zamówienia.

 

12.

Użytkownik powinien zapakować nadawaną przesyłkę w zgodnie z zasadami pakowania, dostępnymi na Stronie Serwisu Internetowego.

 

13.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem przez Użytkownika formularza, o którym mowa w §6 ust. 2, w szczególności poprzez podanie błędnych danych adresowych nadawcy bądź adresata lub określenia niezgodnych z rzeczywistością cech przesyłki, określonych w  §6 ust. 2 lit. c. W przypadku, gdy rzeczywiste cechy przesyłki będą różnić się od cech podanych przez Użytkownika w formularzu pracownik Dostawcy może odmówić realizacji Dostawy.

§ 7 Doładuj konto

 

1.

Użytkownik w celu skorzystania z usługi Doładuj konto i dokonania wpłaty środków pieniężnych na swoje Konto Użytkownika wybiera polecenie "PRZEDPŁATY", zamieszczone w panelu Konta Użytkownika. Następnie Użytkownik określa kwotę, którą chce zasilić Konto Użytkownika, określoną w złotych polskich i wybiera polecenie "DOŁADUJ KONTO".

 

2.

Użytkownik dokonuje płatności w celu zasilenia Konta Użytkownika środkami pieniężnymi przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności (realizacja zasilenia Konta Użytkownika środkami pieniężnymi nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu z zewnętrznego systemu płatności  informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

 

3.

Usługodawca udostępnia na Koncie Użytkownika fakturę VAT obejmującą dokonane przez Użytkownika zasilenie środkami pieniężnymi Konta Użytkownika.

 

4.

Użytkownik ma możliwość wypłaty środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy dowolnego środka komunikacji wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków. Usługodawca w terminie 7 (siedem) Dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika.

 

 

 

§ 8 Reklamacje

 

1.

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczącą realizacji usługi BestPOST. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadkach szczególnych powyższy termin może zostać wydłużony do 90 dni.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 

1.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

3.

Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4.

W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

 

5.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

 

6.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Użytkownika będącego Konsumentem.

§ 10 Odpowiedzialność

 

 

1.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

 

2.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

 

3.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

4.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 

1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.

 

2.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

 

3.

Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 

4.

Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 

5.

Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

6.

Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

7.

Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 

8.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 

9.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

 

10.

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

 

11.

Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 

a)

zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;

 

b)

weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

 

c)

zbierania danych statystycznych.

 

12.

Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 12 Rozwiązanie umowy

 

1.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

 

3.

Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

 

4.

Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu Internetowego.

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.

 

3.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 

4.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.

 

5.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2014.

 

Twój koszyk jest pusty.

Zobacz koszyk
rodzaj
długość
szerokość
wysokość
waga
śledzenie przesyłki
nasi partnerzy

dla klientów i partnerów
BestPOST.pl na usługi oferowane przez:

 
 
 
×
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.